Dijitalleştirme Sayısallaştırma Proje

 1. DİjİTALLEŞTİRME VE SÜREÇLERİ

  Bilgi teknolojilerindeki hızlı değişim ve gelişim, kurumların iş ve işlemlerinde de değişim ve gelişimi zorunlu kılmaktadır. Kurumların gelişerek varlıklarını sürdürmesinde birçok etmen vardır. Bunlar arasında kurumların yönetimsel yapıları, iletişim modelleri ve bilgi teknolojilerinin eşgüdümü ön plana çıkmaktadır. Bu etmenlerin eşgüdümüyle kurumlar gelişebilir ve kendilerini geleceğe taşıyabilirler. Kurumların geleceğe taşınmasında bilginin üretilmesinin yanı sıra, üretilen bilgiye etkin biçimde erişilmesi, kullanılması, paylaşılması ve arşivlenmesi de yeni sistemleri ve uygulamaları gerektirmektedir. Bilgi ve belge yönetimi disiplininin yenilikçi yaklaşımları ve uygulamaları, elektronik belge ve arşiv yönetim sistemlerinin gelişmesinde ve hızla yaygınlaşmasındaki en önemli etken olarak görülmektedir. Elektronik belge ve arşiv yönetim sistemleri kurumlarda iş ve işlemlerinin hızlı, ekonomik, etkin ve verimli şekilde gerçekleştirmelerini sağlamıştır. Bu bağlamda söz konusu sistemlerin bilişim boyutunu oluşturan yazılımların geliştirilmesi/ kurumsallaştırılması ve güvenli platformlarda sürdürülebilirliklerinin sağlanarak yönetilmesi ve kurumsal belleklerin geleceğe taşınması ise üzerinde durulması gereken en önemli konular arasında yer almaktadır. e-Devlet çalışmaları çerçevesinde e-kurum olmayı hedefleyen kurum ve kuruluşlar için elektronik belge yönetimi ve e-arşiv sistemleri ile dijitalleştirme çalışmaları, e-kurum olmanın ilk ve en önemli adımlarını oluşturmaktadır. Bu kapsamda Ankara Üniversitesi tarafından, 22-23 Ekim 2015 tarihlerinde ana teması ―Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme-Elektronik Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi Uygulamaları‖ olan e-BEYAS 2015 Sempozyumu‘nun ikincisi düzenlenmiştir. Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde Ankara Üniversitesi Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Koordinatörlüğü ve Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen, Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ve Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü işbirliği ile TÜRKSAT A.Ş. ana sponsorluğunda ikincisi gerçekleştirilen e-BEYAS 2015 Sempozyumu‘nun alanında düzenli yapılan tek sempozyum olması nedeniyle sunulan bildirilerin yayımlanması ve paylaşılması ayrı bir önem arz etmektedir.  Verilerin yakalanması OCR sistemlerinde önemli bir prosestir, veri yakalama teknolojileri günümüzde halen gelişmeye devam etmektedir. Veri yakalama teknolojilerinde milli çözümlerin yaygınlaşması gerekmektedir. EBYS DYS sistemleri ile birlikte çalışabilir, taradığınız belgeleri hemen EBYS DYS sisteminin içine yükleyebilirsiniz.

  • Arşiv Belgelerinin Dijitalleştirilmesi ve e-Arşiv Uygulamaları (Yönetimi)
  • TS 13298 Elektronik Belge Yönetimi ve e-Arşiv Sistemleri Standardı
  • e-Arşiv Yazılımları ve Teknolojik Altyapı Gereklilikleri
  • e-Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Yazılımları ve Teknik Altyapı Gereklilikleri
  • e-Belge Yönetim Sistemlerinde Sürdürülebilirlik ve Kurumsallaştırma
  • e-Arşiv ve Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin Entegrasyonu
  • Dijitalleştirmenin Hukuki Boyutları: Yasal Süreçlere ve Yönetim Süreçlerine Etkileri
  • Veri yakalama

  Doküman yönetimi sistem ihtiyaçlarınız için çekinmeden bizi arayabilirsiniz.


  İLGİLİ VİDEOLAR - BELGE DİJİTALLEŞTİRME DİJİTAL ARŞİV VE KAĞITSIZ OFİS KONSEPTİ