ÜNİVERSİTE & SANAYİ İŞ BİRLİĞİ

ÜNİVERSİTE & SANAYİ İŞ BİRLİĞİ

SeCUBE ARGE Bilişim Mühendislik ve Ticaret Ltd. Şti. ODTÜ Teknokent’te yüksek ve ileri teknolojiye sahip yazılımlar ve yazılım ile denetlenen sistemler geliştirmek maksadı ile kurulmuştur. Ticari faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar ve çeşitli AR-GE kuruluşlarının destekleri ile bilişim sistemleri ve yenilenebilir enerji sistemleri alanlarında araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Ürün geliştirme ve AR-GE faaliyetlerinde sanayi ve üniversite işbirliklerine önem verilmektedir. Ürün geliştirme ve AR-GE odaklı bir firma olmanın yanı sıra geliştirilen ürünlerin işletmeye alınmasında, desteğin verilmesinde de görev alınmakta ve doğru çözümlerin oluşturulması verilen hizmetlerdeki en önemli noktayı oluşturmaktadır.


ODTÜ Teknokent

ODTÜ Teknokent Türkiye’nin ilk ve en yenilikçi teknoparkıdır. ODTÜ Teknokent’in kurulması ile ilgili çalışmalara 1980’li yılların sonunda başlanmıştır. Birleşik Devletler ve Birleşik Krallık başta olmak üzere dünya örnekleri incelenmiş, konunun önemine yönelik kamuoyu oluşturulmaya çalışılmıştır. 1996 yılında Dünya Bankası-TTGV işbirliği ile uluslararası bir konsorsiyuma hazırlatılan fizibilite çalışması, ODTÜ’yü, üniversitenin araştırma gücü, sanayi ile işbirliği potansiyeli ve yerleşkenin konumu gibi faktörler ile Ankara’da kurulacak bir bilim parkı için uygun görmüştür. 2001’de Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiştir. Bu Yasa ile Türkiye’de üniversiteler önceliğinde bilim ve araştırma parklarının kurulması teşvik edilmiş ve bu amaçla başta vergisel muafiyetler olmak üzere çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.

ODTÜ Teknokent bünyesinde kurulan “Teknoloji Transfer Ofisi” ile üniversitede üretilen akademik bilginin ticari değere dönüşmesi için patent alınmasından, şirket kurulmasına kadar hem finansal olarak hem de yönetsel olarak tüm süreci akademisyenler adına ODTÜ Teknokent yönetimi yürütmektedir.

ODTÜ Teknokent bugün yaklaşık 105.000 m2 kapalı alanla hizmet verir hale gelmiştir. Türk Telekom’a ait Ar-Ge Binası’nın da faaliyete girmesiyle toplam kapalı alan 120.000m2’ye ulaşacaktır.

İZTEKGEB (İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi)

Ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı sağlamak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı oluşturmak temel amaçları ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Gülbahçe Kampüs sınırları içinde kurulmuştur. Bölge 20 ortaklı İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi tarafından yönetilmektedir.

Bölgede faaliyet gösteren firmalar ile üniversiteler arasında oluşan işbirlikleri sonucu üniversite öğretim elemanları projelerde yer almakta, ayrıca yaptıkları araştırmaları ürüne dönüştürebilmek amacı ile teknoloji geliştirme bölgesi yasasının sağladığı avantaj ve üniversite yetkili organlarının onayı ile bölgede kendi şirketlerini kurabilmektedir.